Język i zawód kluczem do sukcesu

 

 

MOBILNOŚCI

DATA

ROZPOCZĘCIA

DATA

ZAKOŃCZENIA

   LICZBA

UCZESTNIKÓW

 

Mobilność I

08.01.2017

04.02.2017

14

 

Mobilność II

30.07.2017

26.08.2017

17

 

Mobilność III

19.11.2017

16.12.2017 

15

 

Mobilność IV

22.04.2018

19.05.2018

17

 

 

 

 

63

 

Miejsca odbywania praktyk

 

Miejsca odbywania praktyk

Technik Żywienia i

Usług Gastronomicznych

Technik Hotelarstwa

Technik Logistyk

La Fontana

Weinbergstraße 19

16259 Bad Freienwalde

 

 

Restaurant & Cafe Olivo

Eduardshof 3

16259 Bad Freienwald

 

 

Randwirtschaft

Zoolbrücke 16

16259 Oderaue

 

 

Restaurant Dammmeisterei

Zoolbrücke 10

16259 Oderaue

 

 

Landhof Liepe Gutshof 1

16248 Liepe

 

 

Norma

Lebensmittelfilialbetrieb

Bahnhofstraße 27

16259 Bad Freienwalde

 

 

Pension zur Feldklause Feldstraße 8

16269 Wriezen

 

 

Wriezener Teppichhaus Frienwalder Straße 45

16269 Wriezen

   

ESB- Agratechnik GbR

am Polderdamm 10

16259 Bad Freienwalde

 

 

Frisch-Backshop & Cafe GmBH

Freienwalder Straße 7

16269 Wriezen

 

 

Wilder Eber- Hotel & Restaurant

Heegermühler Straße 16

16225 Eberswalde

 

Malitz-Frucht 

Am Polderdamm 10

16259 Bad Freienwalde

 

 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie:

 „Język i zawód kluczem do sukcesu”

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

 1.  

Informacje o projekcie

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów oraz ogólne zasady uczestnictwa w projekcie.

2. Projekt: „Język i zawód kluczem do sukcesu” realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie (zwanym dalej ZSZ) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

3. Główne cele projektu:

- otwarcie szkoły na współpracę międzynarodową i wielokulturowość,

- wprowadzenie innowacyjnych metod kształcenia wypracowanych przez instytucje innych krajów,

- zwiększone szanse absolwentów na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy.

4. Uczestnikami projektu będzie 60 uczniów klas drugich i trzecich kształcących się w kierunku Technik Logistyk, Technik Hotelarstwa oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

4.a. W przypadku braku chętnych z kl. II i III, za zgodą opiekuna projektu z Agencji Narodowej do projektu włączeni mogą być uczniowie z klasy I i IV.

5. Każda mobilność obejmuje 15 uczniów oraz 2 opiekunów.

5.a. Możliwe jest modyfikowanie ilości uczestników w poszczególnych grupach, tak aby całkowita liczba osób w projekcie była zgodna z zatwierdzoną  (60 uczestników)

5.b. W przypadku rezygnacji uczestnika możliwe jest wzięcie udziału w projekcie z listy rezerwowej

5.c.W przypadku oszczędności wynikających z zarządzania projektem możliwe jest zwiększenie całkowitej liczby uczestników w projekcie.

6. Staże odbywać się będą w miejscowości oraz okolicach Eberswalde (Niemcy).

7. Partnerem Niemieckim jest stowarzyszenie BBV Berufsbildungsverein, Eberswalde e. v.

8. Projekt realizowany jest od 01. 09. 2016 do 30. 06. 2018 i obejmuje 4 mobilności w okresach:

 

 

1) Grupa 08. 01. 2017- 04. 02. 2017    Dni 08.01 oraz 04.02 dni transportu

2) Grupa 30. 07. 2017- 26. 08. 2017    Dni 30. 07 oraz 26. 08 dni transportu

3) Grupa 19. 11. 2017- 16. 12.2017      Dni 19. 11 oraz 16. 12 dni transportu

4) Grupa 22. 04. 2018- 19. 05. 2018     Dni 22. 04 oraz 19. 05 dni transportu

9. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.

 

 1.  

Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie/ uczennice ZSZ w Braniewie kształcący się w zawodach wymienionych w §1 pkt. 4.

Warunkiem uczestnictwa jest:

-wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej do koordynatora projektu: Pani Anny Sydor- Sokół lub Pani Reginy Starukiewicz (załącznik 1)

-termin składania zgłoszeń (poprawnie wypełnionych, za błędy odpowiada tylko i wyłącznie zgłaszający się do projektu).

-termin składania deklaracji mija 20. 09. 2016. Termin składania deklaracji może zostać wydłużony w miarę potrzeb/problemów, które niespodziewanie mogą wynikać w trakcie realizacji działań projektowych.

2. W przypadku dużej liczby chętnych podczas naboru uwzględnione zostaną następujące kryteria:

- średnia ocen końcowych  w roku szkolnym 2015/2016 z teoretycznych przedmiotów zawodowych (od 3 do 6 pkt.)

- średnia ocen końcowych z języków w roku szkolnym 2015/2016: niemieckiego, angielskiego oraz języka obcego zawodowego (od 3 do 6 pkt.)

-ocena z zachowania (od 1-2 pkt.)

-ocena z zaangażowania na rzecz szkoły (od 1 do 2 pkt.)

-ocena z zajęć kulturowo- językowych (od 1 do 4 pkt.)

W sumie każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

Średnia ocen z języków oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych zostanie obliczona wg następującej punktacji:

 

Ocena z teoretycznych przedmiotów zawodowych

Punkty

celująca

6 pkt.

bardzo dobra

5 pkt.

dobra

4 pkt.

dostateczna

3 pkt.

dopuszczająca

2 pkt.

Ocena niedostateczna dyskwalifikuje ucznia z naboru.

W związku z powyższym:

- maksymalna liczba punktów z teoretycznych przedmiotów zawodowych to 6 pkt.

- maksymalna liczba punktów z języków  to 6 pkt.

 

ZACHOWANIE

Ocena z zachowania w roku szkolnym zostanie obliczona wg następującej punktacji:

Ocena z zachowania

Punkty

wzorowa

2 pkt.

bardzo dobra

2 pkt.

dobre

1 pkt.

poprawne

1 pkt.

Oceny nieodpowiednia i naganna dyskwalifikuje ucznia z naboru.

W związku z powyższym:

- maksymalna liczba punktów z zachowania to 2 pkt. Przy ocenie celującej i bardzo dobrej.

 

ZAJĘCIA KULTUROWO-JĘZYKOWE

Przed wytypowaniem uczniów na staż uczeń zobligowany jest do uczestniczenia w zajęciach kulturowo- językowych z języka angielskiego i niemieckiego.

Ocena z zajęć językowych (przed wyjazdem) dotyczy:

Języka angielskiego

Języka niemiecki

 

Za udział w zajęciach językowych można zdobyć następujące punkty:

Zajęcia kulturowo-językowe

Pkt.

Zaangażowanie podczas zajęć i poza nimi

4 pkt.

Zaangażowania podczas zajęć

2 pkt.

Uczestniczenie w zajęciach bez zaangażowania

1 pkt.

 Nieuczęszczanie na zajęcia dyskwalifikuje uczestnika z wyjazdu.

 

- ocena z testu ze znajomości języka niemieckiego i angielskiego zawodowego

 

-dodatkowe punkty zostaną przyznane za udział uczestnika na rzecz szkoły, a mianowicie:

 • pkt. za czynny udział w promocję i upowszechnianie projektu podczas ważnych uroczystości
 • pkt. za czynny udział w promocji w i upowszechniania projektu w zakresie ICT (tworzenie filmików, strony internetowej
 • pkt. inna, indywidualna aktywna działalność na rzecz szkoły (nie obejmuje działań całej klasy).

 

Na pierwszeństwo wyboru terminu mogą również wpłynąć sytuacje szczególne:

 

-Sytuacja rodzinna- pisemne potwierdzenie pedagoga szkolnego,

-Sytuacja zdrowotna- dłuższe zwolnienie lekarskie,

-Nie odbycie praktyki w kraju, spowodowane sytuacją zdrowotną- zwolnienie lekarskie.

 

Kryteria brane pod uwagę:

 

Przedmioty brane pod uwagę przy naborze uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

 

Uczniowie klas II

 TŻiUG

Uczniowie klas III

 TŻiUG

Oceny z języków

1.

Ocena z języka niemieckiego kl. I

Ocena z języka niemieckiego kl. II

2.

Ocena z języka angielskiego kl. I

Ocena z języka angielskiego kl. II

3.

Ocena z języka obcego zawodowego

Ocena z języka obcego zawodowego

Oceny z przedmiotów zawodowych

 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

Procesy technologiczne w gastronomii

Procesy technologiczne w gastronomii

 

Podstawy przedsiębiorczości

Działalność gospodarcza z gastronomii

 

 

Zasady żywienia

 

Przedmioty brane pod uwagę przy naborze uczniów Technikum Logistycznego

 

 

Uczniowie klas II

  TLog

Uczniowie klas III

  TLog

Oceny z języków

1.

Ocena z języka niemieckiego kl. I

Ocena z języka niemieckiego kl. II

2.

Ocena z języka angielskiego kl. I

Ocena z języka angielskiego kl. II

3.

BRAK

Ocena z języka obcego w logistyce

Ocena z przedmiotów zawodowych

 

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej

 

 

Logistyka w procesach produkcji

 

 

Zapasy i magazynowanie

 

 

 

Procesy transportowe w logistyce

 

 

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

 

 

Planowanie produkcji i dystrybucji

 

 

Usługi transportowo-spedycyjne

 

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

Przedmioty brane pod uwagę przy naborze uczniów Technikum Hotelarskiego

 

 

Uczniowie klas II

 ( THot)

Uczniowie klas III

 ( Thot)

 

Ocena z języków

1.

Ocena z języka niemieckiego kl. I

Ocena z języka niemieckiego kl. II

2.

Ocena z języka angielskiego kl. I

Ocena z języka angielskiego kl. II

3.

BRAK

Ocena z języka angielskiego zawodowego

Oceny z przedmiotów zawodowych

 

Podstawy hotelarstwa

Podstawy hotelarstwa

 

Działalność recepcji

Działalność recepcji

 

Techniki pracy w hotelarstwie

Techniki pracy w hotelarstwie

 

Marketing usług hotelarskich

Marketing usług hotelarskich

 

 

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

 

 

Obsługa konsumenta-usługi żywieniowe

 

 

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

 

 

Obsługa informatyczna w hotelarstwie

 

3. Stworzona zostanie lista uczniów z najwyższymi średnimi. Pierwsze 15 osób, czyli uczestnicy z najwyższą średnią mają pierwszeństwo wyjazdu oraz w wyborze terminu wyjazdu. Jeżeli, któryś z uczestników z najwyższą średnią zrezygnuje z pierwszego terminu lub wybierze inny termin, na jego miejsce kwalifikuje się uczestnik z kolejną najwyższą średnią z listy.

4. Uczestnik projektu posiada ważny dowód osobisty.

5. Regulamin uczestnictwa pojawi się na stronie internetowej szkoły, będzie w posiadaniu dyrektora ZSZ oraz u koordynatora projektu.

 1.  

Zasady rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja uczniów na uczestników projektu zostanie przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły w składzie:

-Joanna Sokół- dyrektor ZSZ

-Anna Sydor-Sokół- koordynator projektu/nauczyciel języka angielskiego

-Aleksandra Miszta- nauczyciel języka niemieckiego

-Małgorzata Łukasik- pedagog

-Małgorzata Brzozowska- kierownik przygotowania praktycznego

-nauczyciel przedmiotów zawodowych (THot., TŻUiG, TLog.)

 

2. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w roku szkolnym 2015/2016

3. Harmonogram rekrutacji

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych

20. 09. 2016

05. 10. 2016 kl. IIITż (ze względu na praktyki)

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

07. 10. 2016

Spotkanie organizacyjne z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie oraz ich rodzicami

Październik 2016

Podpisanie umowy- potwierdzenie uczestnictwa w projekcie

Listopad 2016

 

4. Rekrutacja jest przeprowadzona w formie konkursu.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie ZSZ spełniający następujące wymagania:

-są uczniami kl. II lub III Technikum o profilach wymienionych w §1 pkt. 4, a mianowicie:

klasy drugie:

kl. IITż, kl. II Thot+Tlog oraz

klasy trzecie:

kl. IIITż, kl. IIIThot, kl. IIITlog

-uzyskają najlepsze oceny z przedmiotów zawodowych, języka angielskiego i języka niemieckiego.

-cechuje je właściwe zachowanie, osoby z zachowaniem nagannym będą wykluczeni z rekrutacji.

-wezmą udział w dodatkowych zajęciach j. angielskiego (liczba zajęć 15) oraz j. niemieckiego (liczba zajęć 30), przygotowania kulturowego (liczba zajęć 3) oraz pedagogicznego (liczba zajęć 7).

W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku uczniów, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

W przypadku zbyt małej liczby chętnych osób proces rekrutacyjny może być wznowiony w dowolnym momencie realizacji projektu.

Wyniki przeprowadzone przez zespół ds. rekrutacji ZSZ są ostateczne. Komisja nie ma obowiązku okazywania podliczonej punktacji oraz uzasadniania swego wyboru.

Uczniowie/uczennice, które zakwalifikowani zostali do wzięcia udziału projekcie są zobowiązani do brania udziału w spotkaniach organizacyjnym ogłoszonych przez koordynatora.

 

 1.  

Prawa Uczestnika projektu

Każdy uczestnik projektu ma prawo do:

1. Bezpłatnego udziału w zajęciach językowo-kulturowo-pedagogicznych organizowanych w ramach projektu

2. Zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia, którymi został objęty w projekcie (opiekun prawny w imieniu uczestnika)

 1.  

Obowiązki Uczestnika projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

1. Zapoznania się z postanowieniami niniejszymi regulaminu

2. Podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (opiekun prawny w imieniu niepełnoletniego uczestnika)

3. Uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany

4. Usprawiedliwienia nieobecności w zajęciach projektowych

5. Złożenia pisemnej rezygnacji poprzez złożenie oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji (opiekun prawny w imieniu uczestnika)

6. Nakręcenia filmiku lub przygotowania prezentacji z wyjazdu

 1.  

Informacja o wynikach rekrutacji

Odbędą się 2 spotkania komisji rekrutacyjne:

-Jedno po złożeniu formularzy (rekrutacja wstępna).

-Drugie po odbyciu zajęć projektowych (rekrutacja uzupełniająca. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej każdorazowo sporządzony zostanie protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji oraz listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd.  Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.

 1.  
 1.  

Postanowienia końcowe

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z Dyrektora i koordynatorów.

3. Aktualna treść regulaminu projektu jest dostępna u Dyrekcji, koordynatora oraz na stronie internetowej projektu.

jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.